Menu

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek

 
Maturitní zkoušky

Konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+ od 1. do 3. června 2020.

V jarním zkušebním období byla zrušena dílčí zkouška – písemná práce z českého jazyka a literatura a z cizího jazyka.

Termín konání ústních zkoušek stanoví ředitel školy v souladu s časovým harmonogramem konání maturitní zkoušky, nejzazším termínem konání je však 17. července 2020. Ředitel školy prokazatelně seznámí žáky s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky nejpozději do 5 dnů přede dnem konání konkrétní zkoušky.

 

Závěrečné zkoušky

Termíny stanovuje a oznamuje ředitel školy. 

Přijímací zkoušky

Termín konání testů jednotné přijímací zkoušky byl stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020.

Jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Podrobné informace na odkaze

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a?highlightWords=z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8D+zkou%C5%A1