Menu

 

     Název projektu:

     Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

     Registrační číslo projektu:

     CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

     Operační program:

     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

     Financování:

     OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

     

     Příjemce dotace:

     Zlínský kraj

 

     Všeobecný cíl:

     Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje                   vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence)
     a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných                     příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

 

     Partner projektu:

     KPPP a ZDVPP Zlín

 

     Rozpočet partnera:

     2 053 075,20 Kč

     Období realizace partnera:

     1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

     Realizované aktivity partnera:

     Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

 

EU