Menu

GDPR

Hlavními cíli ochrany osobních údajů jsou:

 • Zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
 • Zajištění práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
 • Udržování trvalého souladu s požadavky GDPR.
 • Udržování souladu s dalšími právními a technickými požadavky stanovenými platnými souvisejícími právními předpisy a technickými normami.
 • Zajistit schopnost předcházet a zvládat nežádoucí události.
 • Prosazení odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování ochrany osobních údajů.
 • Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.
 • Odpovědný pracovník za ochranu osobních údajů (GDPR) pro KPPP a ZDVPP je Mgr. Michaela Pelajová

Zákonnost zpracování osobních údajů

U příspěvkové organizace KPPP a ZDVPP Zlín jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

 1. Zajištění vzdělávání
  další vzdělávání pedagogických pracovníků
 2. Zajištění služeb
  poskytování poradenských služeb v ŠPZ,
  čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 3. Zajištění interních procesů a provozu organizace
  výběrová řízení na zaměstnance,
  evidence uchazečů o zaměstnání,
  pracovněprávní a mzdová agenda,
  vyřizování stížností, podnětů a oznámení,
  evidence úrazů,
  evidence BOZP, PO,
  ochrana majetku a osob,
  prezentace příspěvkové organizace,
  smlouvy a objednávky služeb,
  zveřejňování pracovních kontaktních údajů zaměstnanců KPPP na webových stránkách