Menu

Legislativa

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

 

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, (…)
 • Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři
 • Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Metodické doporučení a pokyny

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) se všemi přílohami:

 1. Návykové látky
 2. Rizikové chování v dopravě
 3. Poruchy příjmu potravy
 4. Alkohol
 5. Syndrom CAM
 6. Školní šikana (aktualizace 2020)
 7. Kyberšikana
 8. Homofobie
 9. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
 10. Vandalismus
 11. Záškoláctví
 12. Krádeže
 13. Tabák
 14. Krizové situace spojené s násilím
 15. Netolismus
 16. Sebepoškozování
 17. Nová náboženská hnutí
 18. Rizikové sexuální chování
 19. Příslušnost k subkulturám
 20. Domácí násilí
 21. Hazardní hraní

Metodický pokyn a jednotlivé přílohy naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (Dokument MŠMT č. j.-21149/2016) Metodický_pokyn_2016.pdf
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

 • Metodické doporučení MŠMT pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim

 • Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

http://www.msmt.cz/file/33233/

 

Další důležité dokumenty