Menu

NÁPLŇ ČINNOSTI

Krajská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole.  

  • participace na vzdělávacím procesu dětí a žáků zvláště v těch případech, kdy vzdělávací proces je nějakým způsobem znesnadněn
  • přímá práce s dětmi, žáky a jejich rodiči formou individuální či skupinové práce
  • doporučení nebo úprava volby vzdělávací cesty
  • ovlivňování procesu přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace, jako např. volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.
  • realizace činnosti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
  • participace na kariérovém poradenství a napomáhání při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů